گیاهان هوازی ( تیلاندسیا )

  • گیاهان هوازی ( تیلاندسیا )2017/4/22

    گیاهان هوازی گیاهانی هستند که نیاز به کاشت درون خاک و گلدان ندارند و نیازهای آبی خود را نیز از رطوبت هوا می گیرند.

    برای اطلاعات کامل از روش نگهداری صحیح گیاهان هوازی لینک زیر را دانلود کنید:

    گیاهان هوازی ( تیلاندسیا )

    گیاهان هوازی ( تیلاندسیا )