نیزه آفریقایی (سانسوریا)

  • نیزه آفریقایی (سانسوریا) 2017/4/22

    این گونه از سانسوریا دارای برگ های راست لوله ای به شکل نیزه و به رنگ راه راه سبز خاکستری است. این برگها تنها در حدود 3 سانتی متر ضخیم شده و به ارتفاعی بین 1 متر ) 3 فوت ( تا 2 متر ) 7 فوت ( می رسند.

    برای اطلاعات کامل در مورد گیاه و روش نگهداری صحیح نیزه آفریقایی لینک زیر را دانلود کنید:

    نیزه آفریقایی.pdf

    نیزه آفریقایی (سانسوریا)